Vi bistår små og mellomstore bedrifter med kvalifiserte styresekretærer og et profesjonelt styreverktøy

Styrets rolle og arbeidsoppgaver er definert i aksjeloven og det er utarbeidet en egen anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES). Ved å engasjere en profesjonell styresekretær samt benytte det elektroniske verktøyet Styreplan, sikrer selskapet etterlevelse av aksjeloven og anbefalingen i forhold til styrets rolle, oppgaver og formalia. Samtidig bidrar kombinasjonen til at både administrasjonen og styret som kollegium kan fokusere på sine kjærneoppgaver for drift, utvikling, strategi og frigjøres fra administrasjon av eierskapsstyringen.

Styresekretærens arbeidsområde:

1) Konkretisering av styrets rolle

a) Hva krever aksjonærene av styret? Aktivt eller passivt styre?
b) Styresammensetning
c) Styreinstruks
d) Daglig Leder instruks
e) Periodisk evaluering av overnevnte og bistand til gjennomføring

2) Styrets årsplan (planlegging)

a) Bistå styret v/styreleder i utarbeidelsen av styrets årsplan for styrearbeidet og implementering i styreplan
b) Forslag til temaer som skal inngå i styrets årsplan, herunder Styrets prioriteringer i perioden
c) Bistand med selskapets beredskapsplan og styrets kontrolloppgaver
d) Styrebehandling av overnevnte
e) Forslag til tidspunkt og sted for styremøter/-behandlinger, herunder behandlingsmåte (fysisk møte eller
elektronisk behandling i Styreplan).
f) Forslag til tidspunkt og sted for Generalforsamlinger/behandlinger, herunder behandlingsmåte (fysisk
møte eller elektronisk behandling i Styreplan)

3) Styrets behandling (gjennomføring)

a) Forberede sakene i Styreplan (saksnavn, saksbeskrivelse, vedtaksforslag og saksdokumenter).
b) Klargjøre og publisere protokoll fra forrige møte
c) Publisering av møtet i Styreplan
d) Sikre rettidig innkalling fra Styreplan til styremøter/- behandling i henhold til Aksjeloven og styreinstruks
e) Kontakt med styrets leder vedrørende deltakelse i styremøte samt ev. innkalling av varamedlemmer
f) Oppfølging av dokumentkommentarer og/eller sakskommentarer fra styremedlemmer i Styreplan
g) Bistand til gjennomføring av styrebehandling enten ved fysisk møte eller elektronisk i Styreplan,
eventuelt kombinert med video/telefonmøte
h) Utarbeidelse av protokollutkast i Styreplan, koordinert med styrets leder
i) Sikre elektronisk signering av protokoll i Styreplan

4) Eierskapstyring (Generalforsamling)

a) Bistå styret v/Styreleder ifm invitasjon til Generalforsamling eller ekstraordinær Generalforsamling samt
utforming av dokumentasjon og tilrettelegging i Styreplan
b) Bistand til utforming av styrets beretning og eventuelle orienteringssaker fra styret til Generalforsamling
(også muligheter for bistand i forbindelse med emisjon og kapitalstruktur).
c) Bistand til gjennomføring i henhold til aksjeloven, vedtekter og innkalling.
d) Utarbeidelse av protokollutkast i Styreplan, koordinert med møteleder
e) Sikre elektronisk signering av protokoll i Styreplan
f) Registrering av handlinger i Altinn fra til signering i Altinn
g) Bistand i forbindelse med valg av utenlandske aksjonærer til styret
h) Enkel og praktisk veiledning av utenlandske aksjonærer i henhold til aksjeloven
i) Føring av aksjebok i Styreplan og bistand til aksjonærregisteroppgaven
j) Bistand til gjennomføring av aksjetransaksjoner og sluttsedler

5) Vedtaksoppfølging

a) Bistå styret v/Styreleder i forbindelse med oppfølging av vedtak fattet på styremøte eller generalforsamling
via Styreplan. Herunder tiltak i perioden og tiltak under arbeid i styreplan

Som det fremgår av overnevnte kan vi kvalitetssikre styrets arbeid ved å tilby både kompetente personalressurser og en moderne teknisk løsning. Vi håndterer det praktiske, din tid frigjøres til forretningskritiske aktiviteter.

Be om tilbud Les mer om våre rådgivningstjenester